§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z internetowej usługi otrzymywania prognozy życia psa albo kota pod nazwą handlową HOROSKOP DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH (HOROSKOP DLA PSA/HOROSKOP DLA KOTA) (zwanej dalej "Usługą"). Organizatorem i dostawcą Usługi jest E-UROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strawczyńska 9, 01-473 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403192 (zwana dalej "Organizatorem"). Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 

§ 2 Definicje

Wyrażenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
 • Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
 • Serwis - serwis internetowy Horoskopydlazwierzat.eu znajdujący się w pod adresem internetowym www.horoskopydlazwierzat.eu, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością E-UROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest E-UROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strawczyńska 9, 01-473 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403192.
 • Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 • Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);
 • Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
 • Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik zarządza elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.

 

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załącznika Nr 1 do Regulaminu zatytułowanego "Tabela opłat i usług serwisu Horoskopydlazwierzat.pl".

 

§ 4 Usługi.

 1. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika dokonywane poprzez ich aktywację na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Koszt odpłatnych usług wynosi 9 zł + VAT i może być uiszczony przez Użytkownika na rzecz Serwisu za pośrednictwem płatności SMS, przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. Szczegółowe zasady funkcjonowania usługi oraz regulamin jej świadczenia dostępny jest na stronach serwisu www.przelewy24.pl. Dokonując płatności Użytkownik oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na dokonywanie płatności poprzez powyższy serwis oraz iż zapoznał się z regulaminem Przelewy24.pl oraz akceptuje postanowienia w nim zawarte. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie właściciela serwisu Przelewy24.pl, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do operatora serwisu Przelewy24.pl w trybie i na zasadach określonych regulaminem tego serwisu. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Administratora Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie kierując w tym celu wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Płatność poprzez SMS funkcjonuje jedynie na terenie Polski i poprzez polskich operatorów.
 3. Aby skorzystać z odpłatnej usługi Serwisu, Użytkownik wypełnić musi formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, wprowadzić niezbędne dane dotyczące zwierzęcia, takie jak: data urodzenia (przynajmniej rok lub wiek zwierzęcia w latach), płeć, rasa, miejsce zamieszkania, imię. Następnie dokona płatności, która umożliwi wygenerowanie i przedstawienie Użytkownikowi prognozy życia zwierzęcia.
 4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
 5. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: E-UROPE Sp. z o.o., ul. Strawczyńska 9, 01-473 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 6 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z informacji zawartych w Serwisie.
 2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 

§ 7 Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Panel użytkownika

Horoskopy dla zwierząt. O co chodzi?

KOTDOG - to unikalny algorytm, który w oparciu o kompletną i komplementarną bazę wiedzy.